Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ I NĂM 2019
Thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019 - 16:46

             

                           UỶ BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          TỈNH TUYÊN QUANG                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Số: 617/QĐ-UBND                                                              Tuyên Quang, ngày 18 tháng 6 năm 2019                                              

     QUYẾT ĐỊNH
Tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019

 

                                                                    CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
         Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
         Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ - CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
          Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ Trình số 176/TTr-SNV ngày 14/6/2019,

                                                                                                       QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 cho 28 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải, gồm: 02 Giải A; 05 Giải B; 10 Giải C và 11 Giải khuyến khích (có danh sách kèm theo)
Tiền thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải: Thực hiện theo khoản 4, Điều 10 Quyết định số 22/2017/QĐ - UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang.
Nguồn kinh phí: Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự toán chi ngân sách năm 2019 cho Hội Nhà báo tỉnh tại Quyết định số 388/QĐ - UBND ngày 12/12/2018.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giái đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và tác giả, nhóm tác giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         Nơi nhận:                                                                                                                                             CHỦ TỊCH                             
        - Chủ tịch UBND tỉnh;
        - Thường trực H ĐT ĐKT tỉnh;                                                                                                               (Đã ký)
        - Như điều 3 (thi hành);
        - Lưu: VT,NV.                                                                                                                                   Phạm Minh Huấn

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ
Được tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019
( Kèm theo Quyết định số 617QĐ - UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. LOẠI HÌNH BÁO IN
1. Giải A:
Tác phẩm: Phát triển kinh tế lâm nghiệp: Những bước đi khoa học hiệu quả của nhóm tác giả Ngô Thị Thu Hà, Trịnh Thành Công, Trần Thị Liên - Báo Tuyên Quang.
2. Giải B:
2.1. Tác phẩm: Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nhìn từ việc kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở.
Nhóm tác giả: Thủy Châu, Dương Thanh Phúc - Báo Tuyên Quang.
2.2. Tác phẩm: “Thảm” bê tông đường ngõ xóm.
Tác giả: Đinh Thùy Linh - Báo Tuyên Quang.
3. Giải C:
3.1. Tác phẩm: Trang trại nông nghiệp 4.0 của chàng trai kỹ sư cơ điện.
Tác giả: Nguyễn Trang Tâm - Báo Tuyên Quang.
3.2. Tác phẩm: Tuyên Quang cải cách hành chính để hội nhập và phát triển.
Tác giả: Nguyễn Hải Chung - Cơ quan Thường trú Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang.
3. 3. Tác phẩm: Điện về đèo gà.
Tác giả: Lê Quang Hòa - Báo Tuyên Quang.
4. Giải khuyến khích:
4.1. Tác phẩm: Phát triển đội ngũ tri thức.
Nhóm tác giả: Phạm Thị Huyền, Huy Hoàng - Báo Tuyên Quang.
4.2. Tác phẩm: Xả núi làm nhà- Nguy hiểm khó lường.
Tác giả: Đoàn Thư - Báo Tuyên Quang.
4.3. Tác phẩm: Chuyện cam “bay” xuống núi.
Tác giả: Hoàng Thị Niềm - Báo Tuyên Quang.
II. LOẠI HÌNH ẢNH BÁO CHÍ
1. Giải B:
Tác phẩm: Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03.
Tác giả: Phạm Duy Hùng - Báo Tuyên Quang.
2. Giải C:
2.1. Tác phẩm: Sức sống bên dòng sông Phó Đáy.
Tác giả: Phan Việt Hoà - Báo Tuyên Quang.
2.2. Tác phẩm: Quả ngọt Hòn Vang.
Tác giả: Lý Thịnh - Báo Tuyên Quang.
3. Giải khuyến khích:
Tác phẩm: Niềm vui thơ trẻ.
Tác giả: Trần Thị Minh Thủy - Báo Tuyên Quang.
III. LOẠI HÌNH BÁO HÌNH.
1. Giải A:
Tác phẩm: Trưởng thôn người Mông Cháng A Bào.
Nhóm tác giả: Thu Trang, Lê Thắng, Đỗ Dương, Vi Hà, Việt Bách, Chí Cường - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2. Giải B:
2.1. Tác phẩm: Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Nhóm tác giả: Hoàng Phương, Hà Trang, Quang Thành, Khánh Huyền, Hương Giang - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2.2. Tác phẩm: Khi người nông dân làm du lịch.
Nhóm tác giả: Dương Thuỷ, Lưu Khiêm, Khánh Huyền - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3. Giải C:
3.1. Tác phẩm: Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện năm dân vận chính quyền.
Nhóm tác giả: Thu Thường, Trung Hiếu, Mai Hoa, Vi Hà - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3.2. Tác phẩm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện Lâm Bình.
Nhóm tác giả: Lý Vinh, Lý Dũng - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3.3. Tác phẩm: Hướng đi bền vững cho cây cam sành ở Tuyên Quang
Tác giả: Bá Hương - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4. Giải Khuyến khích:
4.1. Tác phẩm: Những bước tiến trong phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Sơn Dương.
Nhóm tác giả: Minh Khuyên, Trung Hiếu - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.2. Tác phẩm: Tuyên Quang sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nhóm tác giả: Đỗ Bình, Đỗ Hải - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.3. Tác phẩm: Tuyên Quang bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Nhóm tác giả: Thái Văn, Lưu Khiêm, Lê Thắng - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.4. Tác phẩm: Vấn đề môi trường và gian nan xoá bỏ lò gạch thủ công.
Nhóm tác giả: Mạnh Hùng, Xuân Quỳnh - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.5. Tác phẩm: Chuyện ở thôn cây khế.
Tác giả: Đăng Ninh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
IV. LOẠI HÌNH BÁO NÓI.
1. Giải C:
Tác phẩm: Những bước chân về nguồn.
Tác giả: Trần Ngọc - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2. Giải Khuyến khích:
Tác phẩm: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực nhất.
Tác giả: Minh Phương - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
V. LOẠI HÌNH BÁO ĐIỆN TỬ.
1. Giải C:
Tác phẩm: Tuyên Quang với mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp.
Nhóm tác giả: Minh Tuyên, Tuấn Anh - Báo Tuyên Quang
2. Giải Khuyến khích:
Tác phẩm: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Tạo thế và lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Nhóm tác giả: Thanh Thủy, Hoàng Thảo - Báo Tuyên Quang.

 


Lượt xem: 264 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
9
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by