Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ I NĂM 2019
Thứ Ba, ngày 9 tháng 7 năm 2019 - 16:46

             

                           UỶ BAN NHÂN DÂN                                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          TỈNH TUYÊN QUANG                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                              Số: 617/QĐ-UBND                                                              Tuyên Quang, ngày 18 tháng 6 năm 2019                                              

     QUYẾT ĐỊNH
Tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019

 

                                                                    CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
         Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013;
         Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ - CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
          Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ Trình số 176/TTr-SNV ngày 14/6/2019,

                                                                                                       QUYẾT ĐỊNH:
         Điều 1. Tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 cho 28 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải, gồm: 02 Giải A; 05 Giải B; 10 Giải C và 11 Giải khuyến khích (có danh sách kèm theo)
Tiền thưởng cho tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải: Thực hiện theo khoản 4, Điều 10 Quyết định số 22/2017/QĐ - UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang.
Nguồn kinh phí: Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự toán chi ngân sách năm 2019 cho Hội Nhà báo tỉnh tại Quyết định số 388/QĐ - UBND ngày 12/12/2018.
          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giái đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng và tác giả, nhóm tác giả có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

         Nơi nhận:                                                                                                                                             CHỦ TỊCH                             
        - Chủ tịch UBND tỉnh;
        - Thường trực H ĐT ĐKT tỉnh;                                                                                                               (Đã ký)
        - Như điều 3 (thi hành);
        - Lưu: VT,NV.                                                                                                                                   Phạm Minh Huấn

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ, NHÓM TÁC GIẢ
Được tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019
( Kèm theo Quyết định số 617QĐ - UBND ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)


I. LOẠI HÌNH BÁO IN
1. Giải A:
Tác phẩm: Phát triển kinh tế lâm nghiệp: Những bước đi khoa học hiệu quả của nhóm tác giả Ngô Thị Thu Hà, Trịnh Thành Công, Trần Thị Liên - Báo Tuyên Quang.
2. Giải B:
2.1. Tác phẩm: Tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị nhìn từ việc kiêm nhiệm các chức danh ở cơ sở.
Nhóm tác giả: Thủy Châu, Dương Thanh Phúc - Báo Tuyên Quang.
2.2. Tác phẩm: “Thảm” bê tông đường ngõ xóm.
Tác giả: Đinh Thùy Linh - Báo Tuyên Quang.
3. Giải C:
3.1. Tác phẩm: Trang trại nông nghiệp 4.0 của chàng trai kỹ sư cơ điện.
Tác giả: Nguyễn Trang Tâm - Báo Tuyên Quang.
3.2. Tác phẩm: Tuyên Quang cải cách hành chính để hội nhập và phát triển.
Tác giả: Nguyễn Hải Chung - Cơ quan Thường trú Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang.
3. 3. Tác phẩm: Điện về đèo gà.
Tác giả: Lê Quang Hòa - Báo Tuyên Quang.
4. Giải khuyến khích:
4.1. Tác phẩm: Phát triển đội ngũ tri thức.
Nhóm tác giả: Phạm Thị Huyền, Huy Hoàng - Báo Tuyên Quang.
4.2. Tác phẩm: Xả núi làm nhà- Nguy hiểm khó lường.
Tác giả: Đoàn Thư - Báo Tuyên Quang.
4.3. Tác phẩm: Chuyện cam “bay” xuống núi.
Tác giả: Hoàng Thị Niềm - Báo Tuyên Quang.
II. LOẠI HÌNH ẢNH BÁO CHÍ
1. Giải B:
Tác phẩm: Nông thôn mới từ thực hiện Nghị quyết 03.
Tác giả: Phạm Duy Hùng - Báo Tuyên Quang.
2. Giải C:
2.1. Tác phẩm: Sức sống bên dòng sông Phó Đáy.
Tác giả: Phan Việt Hoà - Báo Tuyên Quang.
2.2. Tác phẩm: Quả ngọt Hòn Vang.
Tác giả: Lý Thịnh - Báo Tuyên Quang.
3. Giải khuyến khích:
Tác phẩm: Niềm vui thơ trẻ.
Tác giả: Trần Thị Minh Thủy - Báo Tuyên Quang.
III. LOẠI HÌNH BÁO HÌNH.
1. Giải A:
Tác phẩm: Trưởng thôn người Mông Cháng A Bào.
Nhóm tác giả: Thu Trang, Lê Thắng, Đỗ Dương, Vi Hà, Việt Bách, Chí Cường - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2. Giải B:
2.1. Tác phẩm: Khó vạn lần dân liệu cũng xong.
Nhóm tác giả: Hoàng Phương, Hà Trang, Quang Thành, Khánh Huyền, Hương Giang - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2.2. Tác phẩm: Khi người nông dân làm du lịch.
Nhóm tác giả: Dương Thuỷ, Lưu Khiêm, Khánh Huyền - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3. Giải C:
3.1. Tác phẩm: Tuyên Quang đẩy mạnh thực hiện năm dân vận chính quyền.
Nhóm tác giả: Thu Thường, Trung Hiếu, Mai Hoa, Vi Hà - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3.2. Tác phẩm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở huyện Lâm Bình.
Nhóm tác giả: Lý Vinh, Lý Dũng - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
3.3. Tác phẩm: Hướng đi bền vững cho cây cam sành ở Tuyên Quang
Tác giả: Bá Hương - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4. Giải Khuyến khích:
4.1. Tác phẩm: Những bước tiến trong phát triển nông nghiệp hàng hoá ở Sơn Dương.
Nhóm tác giả: Minh Khuyên, Trung Hiếu - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.2. Tác phẩm: Tuyên Quang sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.
Nhóm tác giả: Đỗ Bình, Đỗ Hải - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.3. Tác phẩm: Tuyên Quang bảo vệ và phát triển rừng bền vững.
Nhóm tác giả: Thái Văn, Lưu Khiêm, Lê Thắng - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.4. Tác phẩm: Vấn đề môi trường và gian nan xoá bỏ lò gạch thủ công.
Nhóm tác giả: Mạnh Hùng, Xuân Quỳnh - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
4.5. Tác phẩm: Chuyện ở thôn cây khế.
Tác giả: Đăng Ninh - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
IV. LOẠI HÌNH BÁO NÓI.
1. Giải C:
Tác phẩm: Những bước chân về nguồn.
Tác giả: Trần Ngọc - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
2. Giải Khuyến khích:
Tác phẩm: Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực nhất.
Tác giả: Minh Phương - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
V. LOẠI HÌNH BÁO ĐIỆN TỬ.
1. Giải C:
Tác phẩm: Tuyên Quang với mục tiêu phát triển kinh tế lâm nghiệp.
Nhóm tác giả: Minh Tuyên, Tuấn Anh - Báo Tuyên Quang
2. Giải Khuyến khích:
Tác phẩm: Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Tạo thế và lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.
Nhóm tác giả: Thanh Thủy, Hoàng Thảo - Báo Tuyên Quang.

 


Lượt xem: 130 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
11
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by