Thứ Hai, ngày 26 tháng 10 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO
Thứ Sáu, ngày 5 tháng 6 năm 2020 - 16:55
Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang (Có kèm theo danh sách)

 

 
 HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 
 
 VIÊN CHỨC NĂM 2019
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 23/TB-HĐTDVC
 
 
Tuyên Quang, ngày 05 tháng 6 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
 
Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019
 
của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
  
Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-HĐTDVC ngày 05/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, ngày 04/6/2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang (sau đây gọi là Hội đồng thi) đã tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019. Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, như sau:
1. Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang được ban hành kèm theo Thông báo này.
2. Thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi, đề nghị gửi đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này) trực tiếp về Hội đồng thi, địa chỉ: Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả điểm thi vòng 2 được thông báo trên Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh (từ ngày 06 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2020). Hội đồng thi không chấm phúc khảo đối với đơn nhận sau thời hạn quy định.
Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp thí sinh gửi đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi nhưng không nộp phí phúc khảo được coi là không có nhu cầu phúc khảo bài thi.
Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo  tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: hoinhabaotuyenquang@gmail.com) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang./.
 
Nơi nhận:                                                                                  
- BCĐ Tuyển dụng viên chức tỉnh; (Báo cáo);   
- Chủ tịch Hội Nhà báo;
- Sở Nội vụ;                                                                                    
- Sở Thông tin và truyền thông
(đăng tải Website tỉnh);
- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh;                                                                       
- Lãnh đạo Thường trực Hội;
- Thành viên HĐTDVC của HNB;
- Trang thông tin điện tử HNB (đăng tải);
- Niêm yết tại trụ sở HNB;
- Thí sinh đủ điều kiện dự thi;
- Lưu: VT, HSTDVC.                                                              
                                                                                   
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ma Văn Chức
 
 
  

 

         HỘI NHÀ BÁO                   

TỈNH TUYÊN QUANG                  

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

CỦA HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG

 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số 23/BC-HĐTDVC ngày 05/6/2020

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang)

 

Số thứ tự

Số báo danh

Họ

Tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay

Điểm thi

Môn Nghiệp vụ chuyên ngành

(thang điểm: 100 điểm)

1

CV01

Nguyễn Ngọc

Bích

08/12/1995

Nữ

Kinh

Tổ 7, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

88

      Danh sách có 01 thí sinh.

 Nơi nhận:

- Ban Giám sát Sở Nội vụ (Báo cáo);

- Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (Báo cáo);

- Lãnh đạo Thường trực Hội;

- Bà Nguyễn Ngọc Bích;

- Lưu VP Hội

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Ma Văn Chức

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 
      


  

 


Lượt xem: 202 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
14
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by