Thứ Hai, ngày 8 tháng 8 năm 2022
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (Giai đoạn 2015-2020)
Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 - 15:58
Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ban hành Quy chế số 04-QC/BTGTU: "Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2015-2020. Nội dung như sau:

   

             TỈNH UỶ TUYÊN QUANG                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                 BAN TUYÊN GIÁO                                                                        

                                *                                                                  Tuyên Quang, ngày 28 tháng 4 năm 2017
                 Số 04 - QC/BTGTU                                                   QUY CHẾ
Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học,
nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
(Giai đoạn 2015-2020)

------

 

Căn cứ Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 12/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;


Căn cứ Quyết định số 102-QĐ/BTGTU ngày 10/4/2017 của Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc kiện toàn Ban Tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí tỉnh Tuyên Quang về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quy chế Giải thưởng sáng tác, Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2015-2020 như sau:


I- TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH KỲ TRAO THƯỞNG


1- Đối với tác phẩm


Tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được tặng Giải thưởng phải đạt các yêu cầu sau:


- Có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, làm nổi bật và sống động tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những kỷ niệm về Bác Hồ ở Tuyên Quang; tình cảm của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang với Bác Hồ.


- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội.


- Có tác động quan trọng trong việc phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.


- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí sáng tác về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phải được đăng, phát trên Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đặc san người làm báo Tuyên Quang.


2- Đối với tác giả, nhóm tác giả và tập thể, cá nhân


- Tác giả, nhóm tác giả và tập thể, cá nhân được tặng giải thưởng phải có thành tích nổi bật trong hoạt động sáng tác, quảng bá, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, không vi phạm luật pháp hoặc bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào từ khiển trách trở lên, tính từ năm 2015 đến thời điểm xét Giải thưởng.


3. Định kỳ xét, trao thưởng


- Định kỳ xét, trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tỉnh, hai năm một lần.


- Căn cứ vào Quy chế Giải thưởng của Trung ương (nếu có) Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh xét, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả và xét, lựa chọn các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, quảng bá tham dự xét, tặng Giải thưởng của Trung ương.


II- ĐỐI TƯỢNG XÉT, TẶNG GIẢI THƯỞNG


Đối tượng được xét, tặng Giải thưởng là các tác giả, nhóm tác giải, tập thể, cá nhân sinh sống, làm việc ở Tuyên Quang và các tỉnh khác trong cả nước có tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tham gia sáng tác, quảng bá về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Tuyên Quang.


III- THỂ LOẠI XÉT, TẶNG GIẢI THƯỞNG


1- Đối với văn học, nghệ thuật, bao gồm:

- Lĩnh vực văn học: Tiểu thuyết, ký, truyện ngắn, truyện dài, thơ, trường ca,…; các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật.

- Lĩnh vực nghệ thuật: Mỹ thuật, kiến trúc, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa, sân khấu, kịch bản sân khấu, điện ảnh, kịch bản điện ảnh.


2- Đối với báo chí, bao gồm:

- Báo in (Báo viết), báo điện tử: Xã luận, bình luận, chuyên luận, phản ánh, phỏng vấn, điều tra, ghi chép, bài phản ánh, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, ảnh báo chí.
- Báo hình (truyền hình): Bài phản ánh, phóng sự, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu, tường thuật.
- Báo nói (phát thanh): Bài phản ánh, phóng sự, điều tra, câu chuyện truyền thanh.


3- Đối với hoạt động tuyên truyền, quảng bá, bao gồm:
- Trưng bày, biểu diễn, chương trình nghệ thuật, xuất bản phẩm.


4- Thời gian, địa chỉ nhận, xét chọn tác phẩm


4.1- Thời gian tham gia tác phẩm
Đợt 1: Tác phẩm tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ tháng 6/2015 đến hết tháng 11/2017.

Đợt 2: Tác phẩm tham gia hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ tháng 01/2018 đến hết tháng 11/2019.

4.2- Nơi nhận tác phẩm:
- Tác phẩm thuộc thể loại văn học, nghệ thuật: Gửi về Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh.
- Tác phẩm thuộc thể loại báo chí: Gửi về Hội Nhà báo tỉnh.
- Tác phẩm nghệ thuật và và các đơn vị có thành tích trong công tác quảng bá: Gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

4.3- Thời gian xét, chọn tác phẩm:
- Đợt 1: Chấm vòng sơ khảo vào tháng 12/2017.
Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh xét, chọn tác phẩm vào tháng 02/2018; tổ chức trao thưởng vào dịp Sinh nhật Bác 19/5/2018.
- Đợt 2: Chấm vòng sơ khảo vào tháng 12/2019.
Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh xét, chọn tác phẩm vào tháng 02/ 2020; tổ chức trao thưởng vào dịp Sinh nhật Bác 19/5/2020.


IV- QUY TRÌNH XÉT, CHỌN TÁC PHẨM, NHÓM TÁC PHẨM, TẬP THỂ, CÁ NHÂN


1- Các cơ quan: Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tân Trào, Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, lựa chọn tác phẩm tham gia sáng tác, quảng bá đảm bảo các tiêu chí theo quy định tại Quy chế này gửi về các Tiểu ban chấm vòng sơ khảo.


Các Tiểu ban Báo chí, Văn học, nghệ thuật, Quảng bá thành lập Ban sơ khảo xét chọn vòng sơ khảo các tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả, cá nhân, tập thể tham gia, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hợp trình Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh xét, chọn và trao Giải thưởng theo quy định.


Ban Sơ khảo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: Xét, chọn không quá 05 tác phẩm; Ban Sơ khảoHội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: Xét, chọn không quá 10 tác phẩm; Ban Sơ khảo Hội Nhà báo tỉnh: Xét chọn không quá 10 tác phẩm.


2- Để đảm bảo chất lượng tác phẩm, ghi nhận xứng đáng đóng góp nổi bật của các tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân, không nhất thiết các Ban Sơ khảo nào cũng phải xét, chọn đủ số lượng tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân như quy định chung nếu chất lượng tác phẩm không đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.


3- Thành viên trong các Ban Sơ khảo, Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh có tác phẩm dự giải (kể cả có tên trong nhóm tác phẩm dự giải) không chấm điểm tác phẩm của mình.


4- Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh sẽ họp xét, chọn các tác phẩm đạt giải trên cơ sở kết quả chấm sơ khảo của các tiểu ban.


5- Việc xét, chọn được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín theo các tiêu chí đã nêu trên. Tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân có từ 2/3 thành viên Ban Sơ khảo, Ban Tổ chức Giải thưởng trở lên đồng ý thì được đề nghị Ban Tổ chức giải thưởng của tỉnh tặng Giải thưởng.


Quá trình xét chọn các tác phẩm nếu tác phẩm nào vi phạm bản quyền, có đơn, thư khiếu nại, tố cáo của cấp, cơ quan nào thì cấp, cơ quan đó xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.


V- LẬP HỒ SƠ THAM GIA XÉT, CHỌN GIẢI THƯỞNG


1- Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:


- Tất cả các tác phẩm xét chọn giải thưởng phải ghi rõ: Họ và tên tác giả (cả tên khai sinh và bút danh), tên tác phẩm, loại hình; thể loại; đơn vị; địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, biểu diễn, trưng bày, triển lãm, đăng, phát trên báo, tạp chí, cổng thông tin điện tử của tỉnh.


- Tác phẩm âm nhạc phải có bản nhạc viết tay hoặc đánh máy rõ ràng trên khổ giấy A4 và hoàn thiện trên đĩa CD Demo, không hạn chế về thời lượng đối với mỗi tác phẩm.


- Tác phẩm múa phải có kịch bản văn học chi tiết và đĩa VCD, thời lượng mỗi tác phẩm tối thiểu là 7 phút.


- Đối với tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật phải phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm gửi kèm theo phiên bản đã được đăng trên báo.


- Đối với kịch bản điện ảnh, kịch bản sân khấu, công trình sưu tầm, nghiên cứu văn nghệ dân gian phải được đánh vi tính trên khổ giấy A4, đóng bìa cứng, mỗi tác phẩm là một tập (mỗi tập kịch bản phô tô 7 bản, ngoài bìa ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thể loại, năm hoàn thành).


- Đối với công trình kiến trúc phải thể hiện trong hồ sơ khổ A3 gồm mặt bằng tổng thể, các mặt bằng, mặt cắt, ảnh công trình đã xây dựng….và đĩa CD, đúng thời lượng.


- Đối với xuất bản phẩm, phải là bản chính đã được phát hành.


2- Đối với tác phẩm báo chí:


- Với báo in, phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó. Tác phẩm viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt.


- Tác phẩm báo điện tử phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, không phải là phiên bản báo in chuyển sang.


- Đối với tác phẩm phát thanh, phải ghi lên đĩa CD hoặc băng cát sét, mỗi đĩa hoặc băng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa hoặc băng ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời của tác phẩm. Nếu là tiếng dân tộc phải có phụ đề bằng tiếng Việt.


- Đối với tác phẩm truyền hình, phim, sân khấu…phải ghi lên đĩa VCD hoặc DVD, mỗi địa chỉ ghi 01 tác phẩm và trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có bản dịch hoặc phụ đề tiếng Việt.


3- Đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động quảng bá:


Đề nghị tặng Giải thưởng phải có báo cáo tóm tắt của cá nhân, tập thể về thành tích nổi bật trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm, số buổi biểu diễn và được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận; Biên bản tuyển chọn tác phẩm, tập thể, cá nhân dự xét, chọn Giải thưởng (Cần ghi rõ danh sách tác giả, tác phẩm, có chữ ký và đóng dấu của cơ sở).


Những tác phẩm bị coi là phạm quy (bị loại) là tác phẩm không thực hiện đúng các quy định đã nêu ở phần V của Quy chế này.


VI- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN


1- Cơ cấu giải thưởng: 06 giải A, 09 giải B và 12 giải C và một số giải khuyến khích.


2- Kinh phí thực hiện: Được dự toán trong kinh phí của tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" hằng năm.


VII- THỰC HIỆN


- Các thành viên Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh; các Tiểu ban Báo chí, Văn học, nghệ thuật, Quảng bá của tỉnh, các cơ quan, hội chuyên ngành chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, khách quan trong việc chấm, xét, chọn tác phẩm, nhóm tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".


- Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh và các Tiểu ban chuyên ngành tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.Nơi nhận:                                                                                                     K/T TRƯỞNG BAN
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                                                    PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch;                                                                         (Đã ký)
- Sở Thông tin và Truyền thông;                                                                                        
- Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh ;                                                                 Mai Đức Thông
- Hội nhà báo tỉnh;
- Cơ quan Thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã                                           
Việt Nam tại tỉnh;
- Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TU;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của tỉnh;
- Lãnh đạo Ban;
- Ban Tổ chức Giải thưởng của tỉnh;                                                                  
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. 

 


Lượt xem: 1677 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
9
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: Hoinhabaotuyenquang@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by