Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang năm 2019
Thứ Hai, ngày 13 tháng 1 năm 2020 - 14:25

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH TUYÊN QUANG                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      HỘI NHÀ BÁO 
 
    Số: 01/TB- HNB                                                                               Tuyên Quang, ngày 08 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO
Kế hoạch tuyển dụng viên chức của
Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang năm 2019

         Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ - CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
        Căn cứ Nghị định số 161/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
        Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 03/2019/TT- BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
        Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ - UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức.
        Căn cứ Quyết định số 04/2018/QĐ - UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ - UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
        Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ - UBND ngày 28/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.
         Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức của đơn vị năm 2019 như sau:
         1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người (có biểu chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo)
         2. Điều kiện đăng ký dự tuyển, hình thức tuyển dụng.
         2.1. Điều kiện dự tuyển.
        Người dự tuyển vào làm viên chức của Hội Nhà báo phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.
         2. Hình thức tuyển dụng.
        2.2.1. Xét tuyển
        a) Đối tượng xét tuyển.
        - Những người được cử đi học theo chế độ cử tuyển của tỉnh đã tốt nghiệp có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
       - Những người thuộc đối tượng chính sách, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ - CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
        - Những người thuộc đối tượng thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao của tỉnh, quy định tại Nghị quyết số 09/2016/NQ - HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực có tình độ cao; chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo nâng cao trình độ sau đại học, giai đoạn 2017 - 2021, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
        - Những người thuộc đối tượng: Con Liệt sỹ; con thương binh, con bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiềm chất độc hóa học bị mất khả năng lao động 81% trở lên, có trình độ chuyên môn đúng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
        b) Nội dung và hình thức xét tuyển.
       Thực hiện theo quy định tại khoản 5, Điều 2, Nghị định số 162/2018/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; cụ thể việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng.
       * Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
       * Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
       2.2.2. Thi tuyển.
       a) Đối tượng thi tuyển
      Thi tuyển đối với các trường hợp đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo quy định (bao gồm cả các trường hợp đã dự xét tuyển nhưng không đạt, trừ vị trí việc làm hết chỉ tiêu tuyển dụng do người dự xét tuyển đã trúng tuyển).
       b) Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển
Thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:
        * Vòng 1: Thi trắc nghiệm, được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
        - Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
        - Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo từng đối tượng theo quy định.
        Người dự thi không phải thi phần tin học do tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định.
        - Miễn thi phần ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:
        + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.
        + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
       + Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.
        * Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
       - Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
        - Hình thức thi: Thi viết.
        3. Ưu tiên trong tuyển dụng, cách tính điểm và xác định người trúng tuyển.
         Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 6, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
         4. Hồ sơ dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ dự tuyển.
         4.1. Hồ sơ dự tuyển.
       Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:
       - Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ)
       - Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
       - 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự thi hoặc người nhận thay.
      - Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.
       4.2. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ.
       a) Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10/01/2020 đến hết ngày 15/02/2020, trong giờ hành chính.
      b) Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang (Tầng 3 trụ sở liên cơ quan Báo Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang điện thoại 02073.816292).
        5. Lệ phí tuyển dụng.
        Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 288/2016/TT - BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
        6. Tổ chức tuyển dụng
        Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển, thi tuyển: Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang sẽ có thông báo cụ thể sau.
        Thông báo này đăng trên Báo Tuyên Quang và phát sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 01 lần; đăng trên Công thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; trên Website của Hội Nhà báo tỉnh và niêm yết tại trụ sở làm việc của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang./.

Nơi nhận:                                                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH
- Ủy ban nhân dân tỉnh (Báo cáo);                                                      PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- Sở Nội vụ;
- Báo Tuyên Quang (đăng 01 lần);
- Đài PT-TH tỉnh (đăng 01 lần);                                                                                 Đã ký
- Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải);
- Lãnh đạo Hội;                                                                                                      Ma Văn Chức      
- Lưu Văn thư.

 

 
 


Lượt xem: 1237 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
11
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: Hoinhabaotuyenquang@gmail.com
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by