Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁI BÁO CHÍ LẦN THỨ I
Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2019 - 10:30
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁI BÁO CHÍ LẦN THỨ I

 

 UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH TUYÊN QUANG

 

Số: 168/QĐ-UBND

                                         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tuyên Quang, ngày 28  tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí

tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức hính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tại Tờ trình số 02/TTr-HNB ngày 26/02/2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, ngày 26/02/2019 về việc đề nghị thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thế Giang, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng.

2. Bà Vũ Thị Bé, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

3. Ông Mai Đức Thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng.

4. Ông Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Phó Chủ tịch Hội đồng.

5. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh - Uỷ viên.

6. Bà Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh - Uỷ viên.

7. Ông Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh - Uỷ viên.

8. Ông Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Uỷ viên.

9. Ông Đinh Công Thủy, Phó tổng Biên tập Báo Tân Trào, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh - Ủy viên.

10. Mời ông Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam làm Uỷ viên.

11. Mời ông Nguyễn Việt Thanh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm Ủy viên.

Điều 2. Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 có nhiệm vụ:

1. Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.

2. Thành lập Hội đồng sơ khảo (Hội đồng chuyên ngành để chấm vòng sơ khảo); thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng.

3. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; Thể lệ và thực hiện việc xét tặng Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.

4. Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Giám đốc Sở: Thông tin và Truyền thông, Nội vụ; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan và các ông, (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơinhận:                                                                                          

- Hội Nhà báo Việt Nam;        (Báo cáo)                                                    

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch và các PCTUBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- CVP, PCVP UBND tỉnh;

- Hội Nhà báo tỉnh;

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan;

- TTXVN, Báo Nhân dân tại Tuyên Quang;                             

- Như Điều 1 (thi hành);

- Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh;

- ỦBND  huyện, thành phố;

- Đài TT-TH huyện, thành phố;

- Phòng KGVX, NC,TH,THCB;

- Lưu: VT, KGVX (Giang).

CHỦ TỊCH

 

 

Đã ký

 

 

Phạm Minh Huấn

 

 

 

 


Lượt xem: 1133 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
22
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by