Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁI BÁO CHÍ LẦN THỨ I
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2019 - 16:5
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

        Căn cứ Luật Tổ chức hính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
        Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;
      Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
       Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
       Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang;
      Xét đề nghị của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-HNB ngày 26/02/2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, ngày 26/02/2019 về việc đề nghị thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:


        Điều 1. Thành lập Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 (sau đây gọi tắt là Hội đồng), gồm các ông, bà có tên sau đây:
        1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông.
        2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Bà Vũ Thị Bé, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.
        3. Phó Chủ tịch Hội đồng:
        - Mời ông Mai Đức Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
        - Ông Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
       4. Các Ủy viên Hội đồng:
       - Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh;
       - Bà Ngô Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang;
       - Ông Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;
       - Ông Ma Văn Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh;
       - Ông Đinh Công Thủy, Phó tổng Biên tập Báo Tân Trào;
      - Mời ông Trần Bá Dung, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; địa chỉ: phòng 803, nhà A, tòa nhà LICOGI 13, số 164 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
      - Mời ông Nguyễn Việt Thanh, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang; nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), người có chuyên môn lĩnh vực báo chí; địa chỉ: số 13, ngõ 16, đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
        Điều 2. Nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc, hoạt động của Hội đồng
       1. Giúp việc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉ đạo, điều hành và tổ chức xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.
      2. Thực hiện nhiệm vụ và nguyên tắc làm việc theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 12 Quy định về việc xét, tặng Giải thưởng Báo chí ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
       3. Quy chế làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quy định.
       4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.
       5. Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh khi triển khai thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; các Ủy viên Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo Quy chế làm việc của Hội đồng.
       6. Cơ quan Thường trực của Hội đồng là Hội Nhà báo tỉnh.
       Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng.
      1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng do ngân sách nhà nước đảm bảo, được bố trí trong dự toán ngân sách của Hội Nhà báo tỉnh năm 2019.
      2. Kinh phí của Hội đồng được sử dụng để chi cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành và tổ chức xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.
     Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
       Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các Thành viên Hội đổng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4 (thi hành);
- Các PCVP UBNDtỉnh;
- Phòng KGVX; Tùng) 
- Lưu: VT, KGVX (Giang).                                                                           CHỦ TỊCH


                                                                      Đã ký

                                                                           Phạm Minh Huấn
 


Lượt xem: 197 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
11
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by