Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
KẾ HOẠCH Tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019
Thứ Hai, ngày 6 tháng 5 năm 2019 - 14:9
KẾ HOẠCH Tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019
UBND TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT, TẶNG GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ LẦN THỨ I NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: 01 /KH-HĐ Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 KẾ HOẠCH

Tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019

 

 

Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019;

Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019 ban hành Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; có hình thức thể hiện mới, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh và những người làm báo trong cả nước có tác phẩm báo chí viết về Tuyên Quang.

- Tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Yêu cầu

Tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019 đảm bảo đúng pháp luật, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công bằng, dân chủ, khách quan, công khai theo đúng Quy chế Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.   

II. NỘI DUNG

1. Tên gọi Giải thưởng

 Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.

2. Điều kiện, đối tượng dự Giải thưởng

(có Thể lệ Giải thưởng gửi kèm theo)

3. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm và các quy định cụ thể

Thực hiện theo Quy chế Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian tổ chức Giải thưởng: Từ tháng 4 - tháng 6/2019

2. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm tham dự Giải thưởng

- Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 15/5/2019 (theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ nhận tác phẩm: Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Điện thoại: 02073.816.292). Email: hoinhabaotuyenquang@gmail.com.

3. Xét chọn sơ khảo

Vòng sơ khảo sẽ tiến hành từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019. Các tác phẩm dự Giải theo quy định sẽ được Hội đồng sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

4. Xét chọn chung khảo

Vòng chung khảo sẽ tiến hành từ ngày 01/6/2019 đến ngày 05/6/2019. Hội đồng cấp tỉnh dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng sơ khảo sẽ tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất và quyết định các tác phẩm đoạt Giải.

5. Công bố và trao Giải thưởng

- Lễ công bố và trao thưởng Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019: Dự kiến ngày 21/6/2019 (dịp Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam).

- Địa điểm tổ chức trao Giải: Dự kiến tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ TIỀN THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng 

Cơ cấu Giải thưởng gồm: Giải A, Giải B, Giải C và Giải khuyến khích. Mỗi loại hình báo chí có 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C, 05 giải khuyền khích.

2. Tiền thưởng

- Giải A: 08 lần mức lương cơ sở/giải.

- Giải B: 06 lần mức lương cơ sở/giải.

- Giải C: 04 lần mức lương cơ sở/giải.

- Giải khuyến khích: 02 lần mức lương cơ sở/giải.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức Giải thưởng báo chí lần thứ I năm 2019 từ nguồn ngân sách Nhà nước giao cho Hội Nhà báo tỉnh tại Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Nhà báo tỉnh

- Tham mưu giúp Hội đồng Giải thưởng Báo chí tỉnh:

+ Xây dựng Thể lệ quy định cụ thể về tiêu chí, phương thức chấm điểm, xét tặng Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019.

+ Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019. Thành lập Hội đồng sơ khảo (Hội đồng chuyên ngành để chấm vòng sơ khảo); thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng.

- Tiếp nhận, tổng hợp danh sách tác phẩm, tác giả tham gia Giải thưởng; lập hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ việc tuyển chọn, chấm điểm vòng sơ khảo, chung khảo và xét, tặng Giải thưởng.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí tổ chức Giải thưởng.

- Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019; tổng kết đánh giá kết quả tổ chức Giải, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan báo chí thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung liên quan đến Giải thưởng.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan đến Giải thưởng; thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải thưởng theo quy định của pháp luật về báo chí.

3. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn công tác khen thưởng Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019 theo đúng quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng.

- Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải theo đề nghị của Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019.

4. Sở Tài chính

Theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh trong việc chấp hành dự toán, thanh toán và quyết toán kinh phí Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

5. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; các bản tin, trang Web của các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị mình.

- Phổ biến sâu rộng nội dung kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019 đến cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên...  các cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện cho các tác giả, nhóm tác giả tham gia Giải thưởng.

- Phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019. Đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 Nơinhận:                                                                                             

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;         (báo cáo)

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;

- Các đ/c thành viên HĐ;

- Hội Nhà báo tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;

- TTXVN, Báo Nhân dân tại Tuyên Quang;

- UBND huyện, thành phố;                                  

- Phòng KGVX (Tùng), TH (Huy);

- Lưu VT, KGVX (Giang).

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Thế Giang

 


Lượt xem: 328 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
8
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by