Thứ Sáu, ngày 21 tháng 2 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THỂ LỆ Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019
Thứ Hai, ngày 6 tháng 5 năm 2019 - 14:19

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT, TẶNG GIẢI THƯỞNG

BÁO CHÍ LẦN THỨ I  NĂM 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   

 THỂ LỆ

Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019

(Kèm theo Kế hoạch số 01/KH-HĐ ngày 26/4/2019 của Hội đồng cấp tỉnh xét, tặng Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019)

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Mục đích, ý nghĩa

- Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019 (gọi tắt là Giải thưởng Báo chí lần thứ nhất năm 2019) là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, do Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức, nhằm: Tôn vinh, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.

- Tăng cường truyền thông rộng rãi những thành tựu, kết quả trong thực hiện mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Thể lệ này quy định về tên gọi, mục đích, ý nghĩa, tiêu chuẩn, điều kiện, thể loại, tiêu chí xét chọn, cơ cấu giải thưởng, mức thưởng, hồ sơ, quy trình, thủ tục, cách thức, kinh phí tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019.

- Công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang có tác phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Giải đều có quyền gửi tác phẩm tham dự.

- Tác phẩm/chùm tác phẩm (sau đây gọi chung là tác phẩm) tham gia dự Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019  phải được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép và đảm bảo đúng quy định.

 II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự

- Tác giả có tác phẩm gửi dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

- Mỗi tác giả, nhóm tác giả gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Giải.

2. Tiêu chí xét trao Giải

2.1. Tiêu chí chung

- Tác phẩm báo chí được trao Giải thưởng Báo chí lần thứ I năm 2019 là những tác phẩm bằng tiếng Việt được đăng, phát trên các các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình...) kể từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

- Tác phẩm được xét trao Giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị đúng đắn. Nội dung phản ánh những vấn đề trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh Tuyên Quang đang được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân quan tâm; tác phẩm phải có tính phát hiện, tổng kết hoặc hướng dẫn có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội cao; có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo; có tác động tích cực phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hoá của tỉnh.

- Những tác phẩm được trao giải ở các cuộc thi khác vẫn được quyền dự Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ I năm 2019, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do cơ quan nào tổ chức.

- Các thể loại và loại hình báo chí được xét trao thưởng:

+ Loại hình: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

+ Thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, các chương trình phát thanh, truyền hình, giao lưu, tọa đàm...

- Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ...); ảnh ghép, ảnh vi tính, ảnh phong cảnh, ảnh tĩnh vật.

- Tác phẩm được xét trao Giải phải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền kể từ thời điểm công bố.

2.2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình báo chí

2.2.1. Đối với Báo in: Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên phản ánh về một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau.

2.2.2. Đối với Báo nói (phát thanh): Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); âm thanh, tiếng nói nhân vật rõ ràng; tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

2.2.3. Đối với Báo hình (truyền hình): Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng phát trong một kỳ hoặc nhiều kỳ (không quá 05 kỳ); ký thuật, hình ảnh phải đạt yêu cầu chất lượng; thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

2.2.4. Đối với Báo điện tử: Phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, viết riêng cho báo điện tử (không xét những tác phẩm lấy từ báo in); thể hiện được đặc trưng của báo điện tử. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc một loạt bài (không quá 05 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, phản ánh về cùng một sự kiện, một đề tài và thực hiện bằng một thể loại báo chí. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau.

2.2.5. Đối với ảnh Báo chí

- Tác phẩm được thể hiện bằng ảnh mầu hoặc đen trắng. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản.

- Không xét ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý photoshop.

3. Quy định về điểm chấm cho các loại hình báo chí

Tổng số điểm tối đa cho mỗi loại hình báo chí là 80 điểm (bao gồm cả điểm chấm chung và điểm chấm riêng cho các loại hình báo chí), cụ thể:

3.1. Điểm chấm chung cho tất cả các loại hình báo chí

- Đề tài hay, điểm tối đa: 05 điểm.

- Chủ đề tốt, điểm tối đa: 05 điểm.

- Đúng thể loại, điểm tối đa: 05 điểm.

- Có tính phát hiện (nhân tố mới, điển hình tiên tiến; những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm, có phân tích, lý giải sâu sắc về nội dung chủ đề) điểm tối đa: 25 điểm.

- Đảm bảo các tính chất cơ bản của một tác phẩm báo chí (tính chân thật, tính thời sự, tính tư tưởng, tính hấp dẫn) điểm tối đa: 20 điểm.

3.2. Điểm chấm riêng cho các loại hình báo chí

3.2.1. Đối với báo in

Kết cấu, bố cục, văn phong, điểm tối đa: 20 điểm.

3.2.2. Đối với báo nói (phát thanh)

Kết cấu, bố cục, văn phong, âm thanh, tiếng động nền và chất lượng hình ảnh điểm tối đa: 20 điểm.

3.2.3. Đối với báo hình (truyền hình)

Kết cấu, bố cục, văn phong, âm thanh, tiếng động nền và chất lượng hình ảnh điểm tối đa: 20 điểm.

3.2.4. Đối với báo điện tử

- Đa phương tiện, điểm tối đa: 10 điểm.

- Kết cấu, bố cục, văn phong, điểm tối đa: 10 điểm.

3.2.5. Đối với ảnh báo chí

- Kết cấu, bố cục, hình ảnh, điểm tối đa: 10 điểm.

- Chất lượng bài viết thuyết minh cho phóng sự ảnh hoặc nội dung chú thích của ảnh thời sự, điểm tối đa: 10 điểm.

4. Phân loại Giải thưởng cho tác phẩm báo chí trên cơ sở tổng số điểm đã chấm

4.1. Các loại hình báo chí gồm: Báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, và ảnh báo chí.

- Giải A: Tổng số điểm phải đạt từ 76 điểm đến 80 điểm.

- Giải B: Tổng số điểm phải đạt từ 71 điểm đến 75 điểm.

- Giải C: Tổng số điểm phải đạt từ 66 điểm đến 70 điểm.

- Giải khuyến khích: Tổng số điểm phải đạt từ 61 điểm đến 65 điểm.

4.2. Sau khi tổng cộng điểm chấm nếu có tác phẩm nào còn những ý kiến khác nhau thì Hội đồng phải họp, trao đổi, thống nhất lại trước khi bàn giao kết quả chấm điểm tác phẩm báo chí cho cơ quan thường trực.

5. Quy định về xếp Giải

5.1. Nếu số lượng tác phẩm báo chí có số điểm đạt cùng một loại giải vượt quá số lượng trong cơ cấu giải thưởng quy định thì Hội đồng Giải thưởng sẽ xem xét, có thể bổ sung số lượng giải hoặc thống nhất xét chuyển xếp tác phẩm có tổng số điểm thấp hơn xuống loại giải thấp hơn liền kề gần nhất.

5.2. Nếu kết quả tổng hợp xếp loại tác phẩm không đủ điểm đạt các giải A, B thì Hội đồng sẽ xem xét cụ thể từng tác phẩm có thể nâng hoặc hạ mức điểm cần thiết để có giải cho các tác phẩm có điểm cao, nhưng không nâng vượt khung (VD: từ giải C lên giải A).

5.3. Nếu số điểm cùng chấm cho một tác phẩm chênh lệch từ 15 điểm trở lên thì Hội đồng sẽ đưa ra thảo luận để quyết định điểm tác phẩm.

5.4. Trong trường hợp cá biệt đối với tác phẩm không đủ điểm xếp giải thưởng nhưng xét thấy tác phẩm, tác giả có những yếu tố nổi trội đáng chú ý, cần động viên khuyến khích kịp thời thì Hội đồng có thể xem xét bổ sung giải khuyến khích hoặc tặng phẩm cho tác giả, tác phẩm đó.

Sau khi tổng hợp kết quả điểm của các tác phẩm trúng giải, nếu tác phẩm nào còn có ý kiến khác nhau (chưa nhất trí cao trong Hội đồng) thì Hội đồng xem xét trao đổi công khai để thống nhất và quyết định theo đa số.

6. Hồ sơ dự Giải

6.1. Về tác giả

Sơ yếu lý lịch của tác giả gồm: Họ và tên, bút danh, năm sinh, chức danh hiện tại, đơn vị công tác, số điện thoại, E-mail.

6.2. Về tác phẩm

- Mỗi tác phẩm dự Giải phải sao, chụp làm 01 bộ (ghi rõ đã đăng phát trên báo, đài nào, có xác nhận của cơ quan báo chí) kèm một bản giới thiệu khái quát về tác phẩm bằng tiếng Việt (loại hình, thể loại, nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, chú ý nêu bật được tính phát hiện, sức lan toả, hấp dẫn... của tác phẩm) và đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Phải là bản in chính hoặc sao chụp từ báo in, báo điện tử, nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối. Tác phẩm viết bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt. Các tác phẩm báo in và báo điện tử phải đồng thời gửi file vào địa chỉ email: hoinhabaotuyenquang@gmail.com để Hội đồng Giải thuận tiện trong việc quảng bá tác phẩm.

- Đối với tác phẩm phát thanh: Phải ghi file lên đĩa VCD, DCD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng Việt.

- Đối với tác phẩm truyền hình: Phải ghi file lên đĩa VCD, DCD hoặc USB, mỗi đĩa hoặc ổ cứng chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng, và thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải có phụ đề tiếng Việt. Khuyến khích tác phẩm dự giải có chuẩn kỹ thuật HD.

- Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh đã đăng trên báo, tạp chí... phải kèm theo ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm hoặc phóng sự ảnh). Nếu phụ đề ảnh là tiếng dân tộc phải dịch sang tiếng Việt.

Những tác phẩm không đáp ứng các quy định nêu trên bị coi là phạm quy (bị loại). Hội đồng Giải không hoàn trả các tác phẩm phạm quy này.

III. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

1. Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.

Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Hội đồng Giải. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.

2. Tác phẩm báo chí dự Giải nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Hội đồng Giải sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành./.


Lượt xem: 409 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
9
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by