Thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
QUY CHẾ
Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 - 16:29
Chi tiêu hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019

       Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương (giai đoạn 2016 – 2020).
       Căn cứ Hướng dẫn số 31/HD-HNBVN ngày 18/6/2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2019.
       Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.
Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2016 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch về Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.
       Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HNB ngày 16/8/2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của tỉnh năm 2019.
       Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐXDBCCLC ngày 16/8/2019 của Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao về triển khai hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019.


        Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang xây dựng Quy chế chi tiêu hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019 như sau:
        I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO TÁC PHẨM BÁO CHÍ CHẤT LƯỢNG CAO
       1. Mục đích.
       Tác phẩm báo chí chất lượng cao (CLC) là những tác phẩm tạo được hiệu quả cho toàn xã hội hoặc một vùng, miền, địa phương, cơ sở; là tác phẩm có nhiều tìm tòi phát hiện vấn đề mới nảy sinh, phát triển trong đời sống xã hội, có nội dung tư tưởng tốt, hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem, phù hợp với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí CLC nhằm động viên, khuyến khích kịp thời các hội viên nhà báo tích cực phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện nâng cao chất lượng nghề nghiệp, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước.
Việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí CLC nhằm tăng thêm nguồn kinh phí giúp hội viên nhà báo hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả tác phẩm báo chí.
        2. Nguyên tắc.
Nguồn kinh phí hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí CLC có tính chuyên biệt, do Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Tiêu chuẩn, định mức chi kinh phí hỗ trợ, căn cứ chỉ đạo, Hướng dẫn số 31/HD-HNBVN ngày 18/6/2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2019 và Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính.
        3. Nội dung đề tài.
        Nội dung tác phẩm báo chí CLC phải có tính phát hiện, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, sự nghiệp phát triển kinh tế - Văn hoá - Xã hội; phản ánh trung thực các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, nổi bật của địa phương, của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Trong đó, chú ý tập trung vào những đề tài sau:
       - Về Đảng, Bác Hồ, các Anh hùng dân tộc; đoàn kết dân tộc; phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; phản ánh kịp thời, sâu sắc các sự kiện chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương; về lịch sử cách mạng, kháng chiến, trong đó chú trọng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ ở địa phương.
       - Về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn; xoá đói, giảm nghèo; về con người mới, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương...; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; thiếu niên, nhi đồng...
       - Về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
      II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ
      1. Đối tượng.
      - Hỗ trợ cho các hoạt động thâm nhập thực tế, nghiên cứu, sáng tạo tác phẩm báo chí CLC có đăng ký hợp đồng nội dung đề tài nêu trên của những tác giả hoặc nhóm tác giả là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam có Thẻ nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp hoặc Thẻ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam cấp, đang sinh hoạt tại các chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.
      - Tác giả không vi phạm pháp luật và Luật báo chí; không có bài viết trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của Người làm báo Việt Nam.
      - Hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên nhà báo hoặc tổ chức các đợt đi nghiên cứu, thâm nhập thực tế để phục vụ sáng tạo tác phẩm báo chí CLC. Hỗ trợ công tác xét duyệt, nghiệm thu và phổ biến tác phẩm báo chí chất lượng cao....
      2. Định mức hỗ trợ
      Căn cứ nội dung đề tài, thời gian đầu tư công sức thâm nhập thực tế và chất lượng của từng tác phẩm báo chí, được phân theo ba mức hỗ trợ: A, B, C.
Số tiền định mức và tỷ lệ chênh lệch giữa các mức hỗ trợ do Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm căn cứ nguồn kinh phí được cấp và số lượng, chất lượng, tác phẩm báo chí được duyệt để quyết định.
Các nội dung chi khác căn cứ vào dự toán kinh phí đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt (nếu có vấn đề mới phát sinh cũng phải đảm bảo đúng nội dung hoạt động hỗ trợ như Hướng dẫn của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hướng dẫn của Bộ Tài chính).
      III. QUY TRÌNH XÉT CHỌN TÁC PHẨM ĐƯỢC HỖ TRỢ
     1. Đăng ký hợp đồng hỗ trợ.
     - Các tác giả, nhóm tác giả phải có Bản đăng ký hợp đồng, ghi rõ nội dung đề tài hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí CLC, kèm theo bản đề cương thực hiện.
     - Thời gian lựa chọn đề tài và nộp bản đăng ký hợp đồng thực hiện trong thời gian từ 05 đến 07 ngày (kể từ ngày tác giả hoặc nhóm tác giả nhận được thông báo đăng ký hợp đồng); nếu nộp sau thời gian nói trên sẽ không được chấp nhận.
     - Thời gian nộp tác phẩm, thẩm định nghiệm thu và xét duyệt hỗ trợ kinh phí: Trong tháng 12 năm 2019 (thời gian cụ thể theo Kế hoạch số 03/KH-HĐXDBCCLC ngày 16/8/2019 của Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019).
     2. Tiêu chuẩn, quy định tác phẩm gửi đề nghị hỗ trợ.
     2.1. Về nội dung đề tài tác phẩm báo chí CLC.
     Căn cứ vào đề tài đã được ghi trong mục I (Mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao).
      2.2. Quy định về xét hỗ trợ tác phẩm báo chí CLC.
     Những tác phẩm báo chí CLC đề nghị xét hỗ trợ phải là những tác phẩm có nội dung viết về tỉnh Tuyên Quang được in trên báo Tuyên Quang, báo Tân Trào, Tập san lý luận – Nghiệp vụ “Người làm báo Tuyên Quang”; phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang; Cổng Thông tin Điện tử - Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đã được tác giả, nhóm tác giả đăng ký hợp đồng hỗ trợ.
Căn cứ vào từng loại hình báo chí và thể loại tác phẩm để quy định cho tác giả hoặc nhóm tác giả được đăng ký hợp đồng hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí CLC, cụ thể như sau:
      - Đối với loại hình báo in và báo điện tử:
     Bao gồm các thể loại: Bài phản ánh tổng hợp, chính luận, phóng sự, điều tra, bút ký báo chí; nội dung, sự kiện phải bảo đảm tính chính xác, có sức thuyết phục, có hiệu quả xã hội cao; hình thức thể hiện hấp dẫn.
     Tác phẩm nêu được vấn đề mà dư luận đang quan tâm, phát hiện những vấn đề mới nẩy sinh trong cuộc sống. Mỗi tác phẩm là một bài hoặc chùm bài viết theo một chủ đề, đề tài, đăng báo một kỳ hoặc nhiều kỳ.
     Những bài viết thuộc lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, xã hội, nếu nội dung tác phẩm đề cập còn có những ý kiến khác nhau, cần được các cơ quan chuyên ngành thẩm định.
     Tác phẩm biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân tố mới cần phải chứng minh rõ phát huy hiệu quả trong thực tế cuộc sống như thế nào.
      Tác phẩm đề cập những vụ việc tiêu cực phải có tài liệu, chứng cứ đảm bảo tính chính xác, trung thực.
      - Đối với loại hình ảnh báo chí:
      Bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh (không quá 10 ảnh cho mỗi phóng sự hoặc nhóm ảnh), được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng, ghi lại con người và sự việc cụ thể, được thể hiện đậm nét bằng hình ảnh chụp được trong thực tế cuộc sống, kèm theo bài thuyết minh ngắn.
       Nội dung phóng sự ảnh hoặc nhóm ảnh cần đạt các tiêu chuẩn chung như báo in và tính chất đặc thù của ảnh báo chí.
       Hình thức: Ảnh đẹp, rõ nét, bố cục thể hiện tính kỹ thuật cao của phóng viên. Bài viết thuyết minh cho phóng sự ảnh phải sinh động, bảo đảm tính trung thực về nội dung thông tin, dữ liệu...
       - Đối với loại hình phát thanh và truyền hình:
       Về nội dung cơ bản tác phẩm bài viết thuyết minh phải đạt các tiêu chuẩn quy định chung như báo in; phần âm thanh, tiếng động, hình ảnh phải đảm bảo các yêu cầu sau:
       Tác phẩm phát thanh: Nội dung tác phẩm phải thể hiện rõ những đặc điểm của phát thanh là tiếng động nền, âm thanh rõ, nét...; nếu là tiếng dân tộc thiểu số phải có bản dịch ra tiếng phổ thông (tiếng Việt); ghi rõ tên tác giả, tác phẩm, thời lượng phát sóng trên đĩa/DVD/USB/ổ cứng, ghi rõ ngày, giờ, thời gian phát kèm theo bài thuyết minh.
      Tác phẩm truyền hình: Cần bảo đảm hình ảnh (hình màu hoặc đen trắng) sáng, rõ, nét, đẹp, có tiếng động nền; âm thanh, hình ảnh có          sự phối hợp hài hoà. Tác phẩm báo hình nhất thiết phải ghi lên đĩa/DVD/USB/ổ cứng, ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thời gian phát sóng và số phút của tác phẩm trên đĩa hình kèm theo bài thuyết minh.
Nếu là tác phẩm truyền hình dân tộc thiểu số phải có bản thuyết minh tiếng phổ thông (tiếng Việt)
       2.3. Về tác phẩm gửi xét hỗ trợ.
      - Đối với bài viết thuộc loại hình báo in, báo điện tử (cổng Thông tin điện tử tỉnh): 01 tác phẩm đăng 1 kỳ hoặc đăng nhiều kỳ báo; mỗi tác phẩm phải có độ dài tối thiểu 1.200 từ trở lên.
      - Đối với tác phẩm phát thanh và truyền hình: 01 tác phẩm có thời lượng tối thiểu từ 08 phút trở lên, đã thu in trên đĩa/DVD/USB/ổ cứng.
      - Đối với tác phẩm ảnh: 02 phóng sự ảnh (Mỗi phóng sự ảnh tối thiểu từ 04 ảnh đến 10 ảnh) kèm theo bài viết thuyết minh (không quá 500 từ).
       3. Không xét duyệt hỗ trợ những tác phẩm sau:
      - Tác phẩm báo chí của các tác giả hoặc nhóm tác giả đã nhận hỗ trợ kinh phí của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và các hội khác.
      - Tác phẩm báo chí có nội dung đề tài không đúng với nội dung đã đăng ký hợp đồng hỗ trợ của tác giả, nhóm tác giả; hoặc gửi tác phẩm về Hội đồng xét duyệt nghiệm thu quá thời hạn quy định.
      - Tác phẩm báo chí thể loại tin (kể cả tin người tốt, việc tốt) và tác phẩm thể loại ghi lời phỏng vấn, bài phản ảnh đơn giản.
      - Thể loại phóng sự ngắn (tác phẩm phát thanh, truyền hình có thời lượng dưới 07 phút).
      - Tác phẩm báo chí biên soạn từ các tài liệu báo cáo sơ kết, tổng kết của các cơ quan, đơn vị; tác phẩm viết dựa theo các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học...
      - Ảnh ghép, ảnh đã qua xử lý vi tính, ảnh phong cảnh, ảnh tĩnh vật.
      - Những tác phẩm không phải báo chí; tác phẩm mang tính hư cấu (câu chuyện văn nghệ, thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn...) và các tác phẩm dịch của nước ngoài.
      - Các chương trình ca nhạc, chương trình thơ, các chuyên mục, chuyên trang trên báo chí; các loại sách cá nhân và các tác phẩm báo chí không đăng ký hợp đồng hỗ trợ hoạt động sáng tạo báo chí CLC năm 2019.
      IV. THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT VÀ THỂ THỨC GIAO NỘP, NGHIỆM THU TÁC PHẨM BÁO CHÍ CHẤT LƯỢNG CAO
      1. Thành lập Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu.
      Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí CLC gồm từ 5 đến 7 người; do đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên của Hội đồng thực hiện theo Mục 2, Điểm II, Hướng dẫn số 31/HD-HNBVN ngày 18/6/2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2019 và được hưởng chế độ Quy định tại Chương II, Mục I, Điều 3, Mục 5 Thông tư số 42/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016-2020.

       2. Về giao nộp và nghiệm thu tác phẩm.
      Các tác giả, nhóm tác giả đã có bản đăng ký hợp đồng hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí CLC với Hội Nhà báo tỉnh: Các tác phẩm đã in trên báo chí; in trên giấy khổ A4 (một mặt) đối với bài báo đăng trên Cổng Thông tin Điện tử - UBND tỉnh Tuyên Quang; bản đánh máy, photocopy bài thuyết minh kèm theo đĩa/DVD/USB/ổ cứng đã được thu, in hình và tiếng động đối với tác phẩm phát thanh, truyền hình.
       Tác phẩm phóng sự ảnh cắt trực tiếp từ báo đã in hoặc phôtocopy và in phóng ảnh gốc trên giấy ảnh cỡ 13 x 18 cm gửi kèm.
       Ban Thư ký các Chi hội Nhà báo và Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi tập hợp các tác phẩm báo chí CLC, lập danh sách gửi Thường trực Hội Nhà báo tỉnh theo đúng quy định (trước ngày 20/12/2019).
       Hội đồng xét duyệt tác phẩm báo chí CLC của Hội Nhà báo tỉnh căn cứ Quy chế này để thẩm định, nghiệm thu và định các mức hỗ trợ cho từng tác phẩm, tác giả hoặc nhóm tác giả.
       Bản Quy chế này áp dụng thực hiện hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí CLC năm 2019.
       Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu nhận thấy nội dung nào chưa phù hợp, Thường trực Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, điều chỉnh trên tinh thần các nội dung văn bản Hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:                                                                                                                                 BAN CHẤP HÀNH                
- Ban Công tác hội Hội NBVN;                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
- Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các đ/c BCH Hội;
- Ban TK các Chi hội NB;
- Câu LBNLBCT (Đ/c Túc);
- Lưu VT. TM.                                                                                                                                Ma Văn Chức


 

 

 


Lượt xem: 308 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
11
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by