Thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
KẾ HOẠCH
Thứ Ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019 - 16:36
Triển khai hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao năm 2019

       Căn cứ Hướng dẫn số 31/HD-HNBVN ngày 18/6/2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2019; Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.


       Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao (TPBCCLC) năm 2019 xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ sáng tạo TPBCCLC năm 2019 cụ thể như sau:
       1. Mục đích, yêu cầu.
       - Nhằm động viên, khuyến khích các hội viên nhà báo tích cực phát huy năng lực, không ngừng rèn luyện nâng cao chất lượng nghề nghiệp, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của đất nước; tăng thêm nguồn kinh phí giúp hội viên nhà báo hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả tác phẩm báo chí.
       - Tác phẩm báo chí được hỗ trợ phải là tác phẩm mà đề tài có nhiều tìm tòi, sáng tạo, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống, được xã hội quan tâm; có nội dung phù hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có phương pháp, hình thức thể hiện sáng tạo, hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem.
       - Tác phẩm báo chí được hỗ trợ phải là tác phẩm thực hiện đúng đề tài đã ký hợp đồng với Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu TPBCCLC năm 2019 của tỉnh đảm bảo các tiêu chí về tác giả, tác phẩm theo Hướng dẫn số 31/HD-HNBVN ngày 18/6/2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2019 và quy định về đối tượng, tiêu chí xét chọn tại Kế hoạch này.
       2. Nội dung, thời gian triển khai thực hiện.
       2.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện theo Hướng dẫn số 31/HD-HNBVN ngày 18/6/2019 của Hội Nhà báo Việt Nam về thực hiện Đề án tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2019. (Hoàn thành trước 20/8/2019).
       2.2. Xét duyệt đăng ký, đề cương sáng tạo tác phẩm, ký hợp đồng với tác giả, nhóm tác giả. (Hoàn thành trước 30/11/2019)
       2.3. Lập kế hoạch chi kinh phí hỗ trợ, thấp nhất dành 60% đầu tư trực tiếp cho tác giả, nhóm tác giả sáng tạo tác phẩm. (Hoàn thành trong tháng 8/2019).
      2.4. Xét duyệt, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu và hỗ trợ TPBCCLC năm 2019 của tỉnh. (Hoàn thành trước 05/01/2020).
      2.5. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ TPBCCLC năm 2019 với UBND tỉnh và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam (Hoàn thành trước 10/01/2020).
      3. Định mức hỗ trợ.
      3.1. Về tác phẩm:
      - Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (bao gồm Đài tỉnh và Đài các huyện, thành phố): 15 tác phẩm.
      - Chi hội Nhà báo Báo Tuyên Quang: 15 tác phẩm.
      - Chi hội Nhà báo Sở Thông tin và Truyền thông: 02 tác phẩm.
      - Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi: 02 tác phẩm.
      Trên cơ sở các tác phẩm tham gia của các Chi hội và Câu lạc bộ, Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm báo chí chất lượng cao chọn ra 20 tác phẩm để hỗ trợ.
       3.2. Về kinh phí:
       Căn cứ nội dung đề tài, thời gian đầu tư công sức thâm nhập thực tế và chất lượng của từng tác phẩm báo chí được phân theo ba mức hỗ trợ: A, B, C.
       Số tiền định mức và tỷ lệ chênh lệch giữa các mức hỗ trợ do Thường trực Hội Nhà báo tỉnh và Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu tác phẩm căn cứ nguồn kinh phí được cấp và số lượng, chất lượng tác phẩm báo chí được duyệt để quyết định.
      4. Đối tượng xét chọn hỗ trợ.
      -  Là nhà báo - hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, có Thẻ Nhà báo do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, hoặc Thẻ hội viên do Hội Nhà báo Việt Nam cấp.
      - Tác giả không vi phạm pháp luật và Luật Báo chí, không có bài viết trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, không vi phạm Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng Mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.
      5. Tiêu chí xét chọn tác phẩm hỗ trợ.
      - Đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019.
      - Đảm bảo tính chính xác, khách quan; có tính phát hiện, có sức thuyết phục, nêu được vấn đề dư luận quan tâm, có hiệu quả xã hội tốt.
      - Có nhiều tìm tòi, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, có nội dung tốt, cách viết hấp dẫn người đọc, người nghe, người xem, mang lại hiệu quả thiết thực cho toàn xã hội hoặc một vùng, miền, địa phương; phù hợp với quan điểm chỉ đạo tuyên truyền, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh trung thực các diễn biến, các sự kiện của đời sống kinh tế - chính trị - xã hội trong năm. Chú ý đến những tác phẩm viết về các đề tài được khuyến khích, đã ghi trong quyết định số 650/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể là:
      + Về Đảng, Bác Hồ, các anh hùng dân tộc; đoàn kết dân tộc; phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phản ánh kịp thời, sâu sắc các sự kiện chính trị đặc biệt, các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc tại địa phương; về lịch sử cách mạng, kháng chiến, trong đó chú trọng vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ ở địa phương.
      + Về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
      + Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn; xóa đói giảm nghèo; những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, trong  đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ gìn an ninh, chính trị ở địa phương...; về miền núi, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu niên, nhi đồng.
      Lưu ý: Không xét chọn hỗ trợ kinh phí cho các tác phẩm không phải báo chí, tác phẩm mang tính hư cấu (câu chuyện văn nghệ, tranh vẽ, thơ, tiểu phẩm, truyện ngắn) và các tác phẩm dịch của nước ngoài, các tác phẩm viết theo báo cáo, các bài phát biểu ở các hội nghị của các đồng chí lãnh đạo, tin lễ nghi; các chương trình ca nhạc, thơ, các chuyên mục, chuyên trang trên báo chí, các loại sách cá nhân, các loại giải báo chí ở địa phương và các tác phẩm báo chí không nằm trong thời hạn quy định của năm 2019.
Những bài viết thuộc các lĩnh vực chuyên ngành khoa học, nếu nội dung tác phẩm đề cập còn có những ý kiến khác nhau, cần được các cơ quan chuyên ngành góp ý thẩm định.
      Mỗi tác phẩm là một bài hoặc chùm bài của cùng tác giả, nhóm tác giả về một chủ đề đăng một kỳ hoặc nhiều kỳ.
      6. Một số yêu cầu cụ thể đối với TPBCCLC.
      6.1. Đối với tác phẩm phát thanh và truyền hình: Một (01) tác phẩm có thời lượng từ 15 đến 30 phút.
      a) Tác phẩm phát thanh: Ghi lên đĩa/DVD/USB/ ổ cứng, ghi rõ thời gian ngày, giờ, tháng, năm phát sóng, kèm theo phần lời đọc của tác phẩm, tên tác phẩm, tác giả. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.
      b) Tác phẩm truyền hình: Ghi lên đĩa/DVD/USB/ổ cứng, ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, thời gian (giờ, ngày, tháng, năm) phát sóng, kèm theo thuyết minh. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản thuyết minh tiếng phổ thông.
      6.2. Đối với tác phẩm báo in, báo điện tử: Một (01) tác phẩm đăng 1 kỳ hoặc nhiều kỳ báo; mỗi tác phẩm phải có độ dài tối thiểu 1.500 từ trở lên.
     6.3. Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh (không quá 10 ảnh). Cùng với ảnh được đăng trên báo, phải gửi kèm 01 ảnh phóng trên giấy ảnh, cỡ 18 cm x 24 cm (ảnh đơn) và 12 cm x 18 cm (nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh). Không xét hỗ trợ tác phẩm ảnh ghép, ảnh sửa vi tính, ảnh phong cảnh, ảnh tĩnh vật.

      7. Tổ chức thực hiện.
      7.1. Ban Thư ký các chi hội, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi: Phổ biến, quán triệt và triển khai Kế hoạch này đến toàn thể hội viên.
      7.2. Các chi hội căn cứ nội dung kế hoạch tuyên truyền năm 2019 của cơ quan và tiêu chí xét chọn tác phẩm hỗ trợ tại Kế hoạch này, thảo luận, đề xuất đề tài, báo cáo xin ý kiến lãnh đạo cơ quan; trên cơ sở đó lựa chọn tác giả, nhóm tác giả để giao việc đăng ký, làm đề cương và thực hiện tác phẩm.
      7.3. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi căn cứ Kế hoạch này thảo luận, lựa chọn hội viên có khả năng chuyên môn, điều kiện để giao đăng ký đề tài, làm đề cương và thực hiện tác phẩm.
      7.4. Giao Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Chi hội Nhà báo Báo Tuyên Quang: Mỗi chi hội đăng ký thực hiện từ 01 đến 02 tác phẩm viết về đề tài xây dựng Đảng và 02 tác phẩm viết về đề tài học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khuyến khích các chi hội khác đăng ký thực hiện tác phẩm về hai đề tài này.
      7.5. Các Chi hội Nhà báo và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Người làm báo cao tuổi.
      - Tập hợp, gửi Bản đăng ký (theo mẫu) và đề cương sáng tạo tác phẩm của tác giả, nhóm tác giả thuộc Chi hội mình về Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu TPBCCLC năm 2019 của tỉnh (qua Thường trực Hội Nhà báo tỉnh), trước ngày 30/11/2019.
      - Tổng hợp danh sách và tập hợp tác phẩm; gửi danh sách và TPBCCLC năm 2019 của tác giả, nhóm tác giả thuộc Chi hội mình về Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu TPBCCLC năm 2019 của tỉnh (qua Thường trực Hội Nhà báo tỉnh), trước ngày 20/12/2019.
      7.6. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại Chi hội mình đang sinh hoạt, đảm bảo thời gian, yêu cầu, đạt chất lượng cao./.

Nơi nhận:                                                                                                                               CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO
- Các cơ quan báo chí tỉnh;                                                                                          CHỦ TỊCH HĐXDNT TPBCCLC 2019
- Thành viên HĐ;
- Các đ/c BCH Hội;
- Thư ký các Chi hội NB;
- Câu lạc bộ NLBCT (đ/c Túc);
- Lưu VT.                                                                                                                                            Vũ Thị Bé                                                                                                         
 

 


 

 

 

 

 


Lượt xem: 296 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
89
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by