Thứ Ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
KẾ HOẠCH
Thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2020 - 15:46
Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019


 

HỘI NHÀ BÁO

 TỈNH TUYÊN QUANG

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 03/KH-HĐTD

                   Tuyên Quang, ngày 21 tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 

 

 
 
    

        - Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

       -  Căn cứ Nghị định số 161/NĐ - CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT- BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
       - Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019
       - Căn cứ Công văn số 879/UBND-NV ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019.
       - Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HNB ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019.

  Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang ban hành kế hoạch tổ chức tuyển dụng như sau:
 1. Số lượng chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.
 a. Số thí sinh nộp hồ sơ và có đủ điều kiện thi tuyển vào vị trí cần tuyển dụng:01 thí sinh.
  - Vị trí việc làm, chuyên viên Văn phòng Hội: 01 người.
  b. Số thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển vào các vị trí cần tuyển dụng: Không có
  2. Địa điểm thi tuyển.
 Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 tổ chức thi tuyển tại hội trường cơ quan Hội Nhà báo tỉnh.
 3. Nội dung, hình thức, thời gian thi tuyển.
 3.1. Vòng 1:
 3.1.1. Nội dung thi:
 - Kiến thức chung: 60 câu (Pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng, chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển).

- Tin học: 30 câu

- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 30 câu.

 3.1.2.Hình thức thi: Trắc nghiệm trên giấy

 3.1.3. Thời gian thực hiện

- Hội Nhà báo tỉnh lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, đồng thời gửi Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019. Hội đồng thi gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi, trong đó: Thông báo cụ thể thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; thu phí; thời gian, địa điểm tổ chức thi; hình thức thi, thời gian tổ chức các vòng thi, phần thi, môn thi: Hoàn thành trước ngày 02/5/2020.  

 - Gửi thông báo triệu tập thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển, thông báo về thời gian tổ chức dự thi tuyển: Hoàn thành trước ngày 07/5/2020.

 - Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập trên Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh: Hoàn thành trước ngày 08/5/2020.

 - Khai mạc và tổ chức thi tuyển vòng 1:

 + Khai mạc: Từ 08 giờ, ngày 18/5/2020.

 + Tổ chức thi tuyển: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18/5/2020.

 + Tổ chức chấm thi: Hoàn thành trong ngày 19/5/2020.

 - Công bố kết quả thi vòng 1: Hoàn thành trong ngày 20/5/2020.

 3.2. Vòng 2:

 3.2.1. Nội dung thi: Nghiệp vụ chuyên ngành

 3.2.2. Hình thức thi: Thi viết trên giấy

 3.2.3. Thời gian thực hiện:

 - Hội Nhà báo tỉnh lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 2 niêm yết công khai tại trụ sở làm việc, đăng tải lên Trang thông tin điện tử của cơ quan: Hoàn thành chậm nhất ngày 22/5/2020.

 - Gửi thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển về thời gian tổ chức cho thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển: Hoàn thành chậm nhất là ngày 23/5/2020.

- Tổ chức thi tuyển vòng 2:

 + Tổ chức thi tuyển: Từ 08 giờ ngày 09/6/2020.

 + Tổ chức chấm thi: Hoàn thành trước ngày 10/6/2020.

 + Công bố kết quả thi vòng 2: Ngày 11/6/2020.

4. Biên soạn ngân hàng câu hỏi đề thi

 4.1. Đối với ngân hàng câu hỏi và đề thi vòng 1

 Ban đề thi xây dựng ngân hàng câu hỏi cho mỗi phần thi (01 câu hỏi có 04 đáp án lựa chọn), cụ thể như sau:

 - Số lượng câu hỏi biên soạn phần Kiến thức chung (60 câu hỏi x 3 bộ đề) = 180 câu (Trong đó: 120 câu hỏi về pháp luật viên chức và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 60 câu hỏi về những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng, chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển). Cấu trúc đề thi: 60 câu (40 câu hỏi về pháp luật viên chức và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 20 câu hỏi về những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng, chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

 - Số lượng ngân hàng câu hỏi biên soạn phần Tin học (30 câu hỏi x 3 bộ đề) = 90 câu. Cấu trúc đề thi: 30 câu hỏi.

 - Số lượng ngân hàng câu hỏi biên soạn phần Ngoại ngữ (30 câu hỏi x 3 bộ đề) = 90 câu. Cấu trúc đề thi: 30 câu.

 - Thời gian thi trắc nghiệm trên giấy môn kiến thức chung là 60 phút. Thời gian thi trắc nghiệm trên giấy môn Tin học và Ngoại ngữ mỗi môn là 30 phút. Việc tính thời gian cho mỗi môn thi được thực hiện khi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

- Ban đề thi hoàn thành câu hỏi đề thi vòng 1 gửi Chủ tịch Hội đồng thi trước khi thi 01 ngày. 

 4.2. Đối với đề thi vòng 2.

 - Ban đề thi có trách nhiệm soạn thảo đề thi và hiệu chỉnh đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi (01 đề chính thức, 01 đề dự phòng). Hướng dẫn, đáp án chấm thi có thang điểm chi tiết đến 5,0 điểm). Sau khi soạn thảo, tổ chức phản biện và đề xuất phương án chỉnh lý, sửa chữa nếu thấy cần thiết. Việc phản biện đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm thi do các thành viên Ban đề thi thực hiện

 - Số lượng ngân hàng câu hỏi 03 câu x 03 bộ đề = 9 câu.

 - Cấu trúc 01 bộ đề thi có 03 câu, thang điểm 100 điểm (Câu 1: 30 điểm; câu 2: 30 điểm; câu 3: 40 điểm) 

 - Ban đề thi hoàn thành câu hỏi đề thi vòng 2 gửi Chủ tịch Hội đồng thi trước khi thi 01 ngày.

 - Thời gian thi 180 phút. Việc tính thời gian cho mỗi môn thi được thực hiện khi hoàn thành các thủ tục cần thiết.

 5. Thực hiện cách ly. Các thành viên Ban đề thi thực hiện việc cách ly trước khi thi một ngày.

 6. Quản lý đề thi theo chế độ MẬT.

 7. Tổ chức thực hiện.

 7.1. Chủ tịch Hội đồng thi.

 a) Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển viên chức bảo đảm đúng nội quy, quy chế kỳ thi theo quy định của pháp luật.

 b) Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên của Hội đồng thi.

 c) Quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo; thành lập các bộ phận giúp việc xét thấy cần thiết.

 d) Tổ chức việc xây dựng đề thi, lựa chọn đề thi, bảo quản, lưu giữ đề thi theo đúng quy định tại Quy chế này và bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu "Mật".

 đ) Quy định cụ thể thời gian bắt đầu thi của từng phần thi trong nội dung thi trắc nghiệm tại vòng 1 để thống nhất thực hiện.

 e) Tổ chức việc coi thi, quản lý bài thi, đánh số phách, rọc phách, quản lý phách, chấm thi và các tác nghiệp khác theo quy định tại Quy chế này.

 g) Báo cáo người đứng đầu, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định công nhận kết quả thi.

h) Chỉ đạo giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức kỳ thi.

 i) Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Hội Nhà báo tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tổ chức thi tuyển theo quy định.

 7.2. Phó Chủ tịch Hội đồng thi.

 Giúp Chủ tịch Hội đồng thi điều hành hoạt động của Hội đồng thi và thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể của Hội đồng thi theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

 7.3. Các Ủy viên của Hội đồng thi.

 Các Ủy viên của Hội đồng thi do Chủ tịch Hội đồng thi phân công nhiệm vụ cụ thể để bảo đảm các hoạt động của Hội đồng thi thực hiện đúng quy định của pháp luật.

7.4. Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi giúp Chủ tịch Hội đồng thi.

 a) Chuẩn bị các văn bản, tài liệu cần thiết của Hội đồng thi; ghi biên bản các cuộc họp, hoạt động của Hội đồng thi.

 b) Tổ chức, chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn ôn tập cho thí sinh (nếu có).

 c) Tổ chức việc thu phí dự tuyển viên chức; quản lý thu, chi và thanh quyết toán theo quy định của pháp luật.

 d) Nhận, bảo quản bài thi của thí sinh được đóng trong các túi hoặc bì đựng bài thi (sau đây gọi chung là túi bài thi) còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban coi thi.

 đ) Bàn giao bài thi được đóng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong cho Trưởng ban phách.

 e) Nhận, bảo quản bài thi đã rọc phách và được đựng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban phách.

 g) Bàn giao bài thi đã rọc phách đựng trong các túi bài thi còn nguyên niêm phong cho Trưởng ban chấm thi kèm theo các Phiếu chấm điểm và thực hiện các công tác nghiệp vụ liên quan.

 h) Nhận, bảo quản đầu phách được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Trưởng ban phách sau khi việc chấm thi các bài thi của các môn thi đã hoàn thành.

 i) Ghép phách, tổng hợp, báo cáo kết quả với Hội đồng thi.

 k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thi.

 7.5. Trường Chính trị tỉnh. Thực hiện việc ra đề thi môn kiến thức chung và tham gia các ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển viên chức.

 7.6. Sở Thông tin và Truyền thông. Thực hiện việc ra đề thi môn Tin học và tham gia các ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển viên chức.

 7.7. Sở Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện việc ra đề thi môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh) và tham gia các ban giúp việc của Hội đồng thi tuyển viên chức.

 Các bộ phận chuyên môn có liên quan và cá nhân có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nội dung trong kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang xem xét giải quyết theo quy định./.  

 

 
Nơi nhận:                                                            
 - Sở Nội vụ (B/c);
 - Đoàn Giám sát tuyển dụng
 viên chức, Sở Nội vụ (B/c);
 - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh (B/c);
 - Phòng PA 83 Công an tỉnh Tuyên Quang;
 - Hội đồng và các Ban giúp việc TDVC năm 2019 (T/hiện);
 - Lưu: Văn phòng Hội.
 
 
           TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG   
         CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
  
        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
       Ma Văn Chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 77 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
8
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by