Thứ Bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO
Thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020 - 9:38
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019 (Có Danh sách kèm theo)

 

HỘI NHÀ BÁO
 TỈNH TUYÊN QUANG 
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
 
 
             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 Số: 19/TB-HĐTD
           Tuyên Quang, ngày 04 tháng 5 năm 2020
 
 
                                                            THÔNG BÁO
                              Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT- BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.
Căn cứ Công văn số 879/UBND-NV ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019.
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HNB ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019.
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐTD ngày 21/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang năm 2019,
 Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang thông báo:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang năm 2019, (Có danh sách kèm theo).
2. Văn phòng Thường trực Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách các thí sinh dự tuyển tại Trụ sở làm việc của Hội và đăng tải thông báo này trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo tỉnh./.
 
 
Nơi nhận :                                                           
- Chủ tịch Hội (B/c);
- Lãnh đạo Thường trực Hội;
- Văn phòng Hội (niêm yết và đăng tải);
- Lưu: VT- HĐ.        
 
            TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
          CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
 
            PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
             Ma Văn Chức
 
 
 
 
 
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Thông báo số 19/TB- HĐTD ngày 04/5/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019)
 
STT
Họ đệm
Tên
Ngày, tháng, năm sinh
Giới tính
Dân tộc
Trú quán
Thông tin về trình độ đào tạo
 
Được gửi Thông báo ôn tập qua đường bưu điện (đánh dấu x)
Ký nhận trực tiếp
Trình độ, tên cơ sở đào tạo
Chuyên ngành đào tạo
Xếp loại tốt nghiệp
Hệ đào tạo
Chứng chỉ ngoại ngữ
Chứng chỉ Tin học
 
I
VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN: CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG HỘI
 
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Ngọc
Bích
08/12/1995
Nữ
Kinh
Tổ 7 P. Phan Thiết,TP. Tuyên Quang
Đại học. Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
Báo chí
Khá
Chính quy
Tiếng AnhB
Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản
x
 
 

 


Lượt xem: 117 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
16
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by