Thứ Ba, ngày 19 tháng 1 năm 2021
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO
Thứ Năm, ngày 21 tháng 5 năm 2020 - 6:16
KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 CỦA HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG

 

 
 HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG  
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 
 VIÊN CHỨC NĂM 2019
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Số: 20/TB-HĐTDVC
  
Tuyên Quang, ngày 20 tháng 5 năm 2020
                                          
                                                                     THÔNG BÁO
                                 Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 
                                         của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang

 
       Thực hiện Quyết định số 19/QĐ-HĐTDVC ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, ngày 19 tháng 5 năm 2020, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang
(sau đây gọi là Hội đồng thi) đã tổ chức thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019. Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, như sau:

      1. Kết quả điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang được ban hành kèm theo Thông báo này.

      2. Thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi, đề nghị gửi Đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi (theo mẫu gửi kèm theo Thông báo này) trực tiếp về Hội đồng thi, địa chỉ: Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công bố kết quả điểm thi vòng 1 được thông báo trên Trang thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh (từ ngày 20 tháng 5 năm 2020 đến hết ngày 03 tháng 6 năm 2020). Hội đồng thi không chấm phúc khảo đối với đơn nhận sau thời hạn quy định.

       Phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức). Trường hợp thí sinh gửi đơn đề nghị chấm phúc khảo bài thi nhưng không nộp phí phúc khảo được coi là không có nhu cầu phúc khảo bài thi.

      Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: https://tuyenquang.gov.vn/), Trang thông tin điện tử của Hội Nhà báo  tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: hoinhabaotuyenquang@gmail.com) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang./.

 
Nơi nhận:                                                         
 - BCĐ Tuyển dụng viên chức tỉnh;  (Báo cáo);   - Chủ tịch Hội Nhà báo;
- Sở Nội vụ;                                                                                    
- Sở Thông tin và truyền thông
(đăng tải Website tỉnh);
- Đoàn Giám sát TDVC tỉnh;                                                                       
- Lãnh đạo Thường trực Hội;
- Thành viên HĐTDVC của HNB;
- Trang thông tin điện tử HNB (đăng tải);
- Niêm yết tại trụ sở HNB;
- Thí sinh đủ điều kiện dự thi;
- Lưu: VT, HSTDVC.                                                              
                                                                                   
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ma Văn Chức

                    HỘI NHÀ BÁO                                     TỈNH TUYÊN QUANG                 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NĂM 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

 

 

 

 

   

KẾT QUẢ ĐIỂM THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

CỦA HỘI NÀH BÁO TỈNH TUYÊN QUANG 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số: 20/TB-HĐTDVC ngày 08 tháng 5 năm 2020

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 của Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang)

 

Số thứ tự

Số báo danh

Họ

Tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay

Điểm thi

Môn

Kiến thức chung

(thang điểm: 100 điểm)

Môn

Tin học

(thang điểm: 100 điểm)

Môn

ngoại ngữ:  Tiếng Anh

(thang điểm:

100 điểm)

 

1

CV01

Nguyễn Ngọc

Bích

08/12/1995

Nữ

Kinh

Tổ 7, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

100

78

80

 

      Danh sách có 01 thí sinh.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Ma Văn Chức


  
 
 
 
 
 
      


 


Lượt xem: 237 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
5
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by