Thứ Tư, ngày 21 tháng 10 năm 2020
THI ÐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ÐẠI HỘI XVI ÐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
THÔNG BÁO
Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020 - 8:32
Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019

 

HỘI NHÀ BÁO
 TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Số: 21/TB-HĐTD
 
            Tuyên Quang, ngày 21 tháng 5 năm 2020
                                                  
                                                                          THÔNG BÁO
                                   Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức (vòng 2) năm 2019
 

  Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT- BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.
Căn cứ Công văn số 879/UBND-NV ngày 30/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức năm 2019.
Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HNB ngày 16/4/2020 của Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019.
Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐTD ngày 21/4/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 về tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019
Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang năm 2019,
 Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang thông báo:
1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang (vòng 2) năm 2019, (Có danh sách kèm theo).
2. Văn phòng Thường trực Hội Nhà báo tỉnh có trách nhiệm niêm yết công khai danh sách các thí sinh dự tuyển tại Trụ sở làm việc của Hội và đăng tải thông báo này trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Hội Nhà báo tỉnh./.
 
Nơi nhận :                                              
- Chủ tịch Hội (B/c);
- Lãnh đạo Thường trực Hội;
- Văn phòng Hội (niêm yết và đăng tải);
- Lưu: VT- HĐ.        
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ma Văn Chức
 
 

 

 

                   HỘI NHÀ BÁO                            TỈNH TUYÊN QUANG                 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NĂM 2019

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TUYỂN VÒNG 2 KỲ THI TUYỂN

VIÊN CHỨC NĂM 2019 CỦA HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG

 

 (Ban hành kèm theo Thông báo số: 21/TB-HĐTDVC ngày 21 tháng 5 năm 2020

của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2019 Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang)

 

Số thứ tự

Số báo danh

Họ

Tên

Ngày tháng năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Hộ khẩu thường trú; chỗ ở hiện nay

Điểm thi

Môn

Kiến thức chung

(thang điểm: 100 điểm)

Môn

Tin học

(thang điểm: 100 điểm)

Môn

ngoại ngữ:  Tiếng Anh

(thang điểm:

100 điểm)

 

1

CV01

Nguyễn Ngọc

Bích

08/12/1995

Nữ

Kinh

Tổ 7, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

100

78

80

 

      Danh sách có 01 thí sinh.

 

 Nơi nhận:

- Bà Nguyễn Ngọc Bích;

- Lưu VP Hội

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Ma Văn Chức

 

 

 

 

 

 


 

 
 
 


 

 


Lượt xem: 214 views  
 Bản in


Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
Đang trực tuyến:
8
Tổng số truy cập:
Tổng số truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ BÁO TUYÊN QUANG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Ma Văn Chức - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Tuyên Quang
Điện thoại : 0207 3816 292/ 0912 099 389 - Fax: 0207.3816 292 - Email: hoinhabao@tuyenquang.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 22/GP-TTĐT do Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 21/03/2016
© Hội Nhà báo Tuyên Quang
Hiển thị tốt nhất trên Google Chrome , Mozilla Firefox

   Design by